Undersökning inför gemensam identitet för Sveriges nationalparker

Research, analys and förankring

Naturvårdsverket gav Cloudberry i uppdrag att undersöka och analysera hur Sveriges nationalparker uppfattas och används av allmänheten och några utvalda målgrupper. Uppdraget genomfördes genom djupintervjuer, fokusgrupper, enkäter och workshops. Vi besökte flera nationalparker vid olika tillfällen för att möta och tala med besökarna på plats.

Analysen och rapporten låg till grund för en tävling där ett antal kommunikationsbyråer föreslog en ny gemensam profil och identitetsplattform för Sveriges nationalparker. Profilering utgick från det underlag Cloudberry hade tagit fram. Tävlingsteamet Happy F & B vann med sitt förslag ”Kronjuveler”. I det vinnande laget ingick också White Arkitekter samt Forsman och Bodenfors Factory AB.

Under åren 2006-2010 var Cloudberry upphandlade av Naturvårdsverket. Under perioden genomförde vi ett tiotal uppdrag med betoning på analys, strategi och workshop.

Kund
Naturvårdsverket
År
2008-2009
Uppdrag
Research, analys, workshops, djupintervjuer, fokusgrupper, rapportförfattande